AQUA CLEAN SINGLE

Single tvättarna är avsedda för tvättning (utan sköljning) av komponenter där renhetskravet kan nås med en 1-stegs tvättprocess. Tvätten är främst avsedd för tvättning av bearbetade komponenter i verkstadsindustrins produktion, men lämpas sig även utmärkt i underhållsverkstäder. För att öka kapaciteten kan tvättarna automatiseras och även placeras i robotceller.

Vid höga renhetskrav krävs oftast en tvättprocess i flera steg, t.ex. tvättning och sköljning, som kan utföras i våra flerstegsmaskiner.

KONSTRUKTION OCH FUNKTION

Aqua Clean Single tvättar tillverkas i ett sandwich utförande med rostfri inner- och ytterplåt och försees med en effektiv värme- och ljudisolering. Tvättarna förses med ett roterande dysförsett spolsystem, mekaniskt driven lyftdörr, ett tanksystem och en tvättvagn. Framför maskinen placeras en lastplattform eller en transportvagn för lastning och lossning av maskinen.

Tvättning och avfettning sker via det roterande dysförsedda spolsystemet, som spolar den heta tvättvätskan på komponenterna från alla riktningar med hög mekanisk effekt. Den använda tvättvätskan full-flödes filtreras och returneras till tvätttanken. Filterdelen med filterkorgar är placerad bredvid maskinen vilket gör att filtren lätt kan rengöras. Alla servicepunkter på maskinen är lätt tillgängliga. Single tvättarna förses som standard med en lyftdörr LD, ett roterande spolsystem med en tvättvagn.

FRÄMSTA FÖRDELAR

  • Hög kvalitet och robust utförande
  • Utmärkt tvättkvalitet
  • Hög produktivitet
  • Enkel användning och underhåll

AVSEDD FÖR

  • Tvättning av metallkomponenter efter bearbetning
  • Tvättning vid underhåll
Tilläggsutrustning

Aqua Clean Single tvättarna kan utrustas med flera fördelaktiga tillval enligt nedan.

TILLVAL BESKRIVNING FÖRDELAR
Oljeavskiljare OS-AC Avskiljer olja från tvättvätskan med en roterande skiva Förlänger tvättvätskans användningstid
Oljeseparator OS Avskiljer effektivt olja från tvättvätskan. Den renade vätskan returneras till tvättanken Förlänger mångfaldigt tvättvätskans användningstid
Lastplattform LP På- och avlastningsplats för tvättvagn och kan användas för alla maskinstorlekar Ergonomisk hantering av komponenterna
Transportvagn LT Alternativ till LP. Används för transport av komponenter mellan arbetsplats och tvätt. Avsedd för storlekar AC-1.3LD och AC-1.7LD Ergonomisk hantering av komponenterna
Driven tvättvagn MC Maskinell drivning av tvättvagn, används för stora vikter och automation Ergonomisk hantering av komponenterna
Manuell T-bana TC Möjligggör transport av tvättvagnar sidleds Ökad maskinkapacitet
Transportörsystem TR Används för genomgående maskin med extra dörr (LD2, se nedan). Transport av palett/korg från pålastning till maskinen och till avlastning. Ökad maskinkapacitet
Cirkulationsfilter CR Avskiljer effektivt fasta partiklar från tvättvätskan och returnerar renad vätska till tanken. Förhindrar sedimentering av partiklar i tanken. Förbättrar tvättresultatet och förlänger tvättvätskans användningstid
Finfilter FF Fullflödesfiltrering av vätskan som spolas på komponenterna Förbättrar tvättresultatet
Automatisk påfyllning AT Styr vätskenivån i tanken, fyller automatiskt vatten till tanken Vätskenivån hålls på rätt nivå
Doseringssystem DU Doserar vald mängd tvättmedel vid påfyllning av tank Säkerställer tvättkvaliteten
Ångfläkt AF Evakuerar ånga från kabinen efter tvättning Hindrar ånga från att komma ut i verkstaden
Kondensavskiljare FX Evakuerar ånga från kabinen efter tvättning och returnerar den torkade luften till verkstaden och den avskilda vätskan till tvätttanken Enkel installation utan kanalsystem, reducverar energi
Motordriven spolbåge MD Roterar spolsystemet med konstant hastighet Förbättrar tvättkvaliteten
Brytlist TI Brytlisten stoppar dörrens rörelse vid fysisk kontakt Ökad säkerhet
Extra dörr LD2 Tvätten förses med två dörrar, vilket möjliggör transport genom tvätten alt. på- och avlastning vid vardera dörren Ökad maskinkapacitet
Spolpistol SL En spolpistol avsedd för manuell tvättning av svåråtkomliga ytor Flexibel rengöring, ersätter behov av tvättfixturer

 

TEKNISKA DATA

  AC 1.3 AC 1.7 AC 2.0 AC 2.5 AC 2.9
Bredd A mm 2250 2650 2950 3470 4340
Djup B mm 1690 1990 2290 2790 3290
Djup B1 mm 1170 1470 1770 2270 2770
Höjd C mm 2320 2320 2320 2420 2550
Höjd C1 mm 910 910 910 910 1080
Höjd C2 mm 900 900 900 900 900
Höjd C3 mm 3390 3390 3390 3390 3650
Tvättvagnens längd x bredd mm 1000 1300 1600 2000 2400
Komponent max längd x bredd mm 1000 1300 1600 2000 2400
Komponent max höjd mm 900 900 900 900 900
Komponent max diameter mm 1100 1500 1800 2300 2700
Tvättvagnens belastningskapacitet kg
800 800 1000 2000 4000

 
Alternativa maskindimensioner finns - kontakta oss!

 

AC technical single

REFERENSER - AQUA CLEAN SINGLE

 Tillbaka till början av denna sida