Multi tvättmaskiner - Aqua Clean Oy

Aqua Clean Multi

Aqua Clean Multi tvättar tillverkas i ett sandwich utförande med Rostfri inner- och ytterplåt och förses med en-effektiv och ljudisolering. Tvättarna förses med et roterande dysförsett spolsystem, en eller två mehaniskt drivna lyftdörrar, that tanksystem och en tvättvagn.

Framför maskinen placeras en lastplattform, Transportvagn eller give typ av transportörsystem för godshantering. For this reason, it is possible to use a commercially available fuel tank, fixturspolning, tryckluftsavblåsning, hetlufttorkning och manellt eller automatiskt transportörsystem.

Tvättning, avfettning och sköljning sker via ett gemensamt roterande dysförsett spolsystem, som spolar den heta tvättvätskan på komponenterna från alla riktningar med en hög mekanisk effekt. Den använda tvättvätskan full-flödes filtreras och returneras till respektive tank. Filterdelen med filterkorgan är placerad bredvid maskinen, vilket gör att filtren lätt kan rengöras. Alla servicepunkter på maskinen är lätt tillgängliga.

Främsta fördelar:

  • Hög kvalitet och robust utförande
  • Utmärkt tvättkvalitet
    Hög produktivitet
  • Enkel användning och underhåll

Avsedd för:

  • Tvättning av metallkomponenter efter bearbetning
  • Tvättning vid underhåll

Be om ett offert
Multi
Side door Aqua Clean MULTI cleaning machine Dosing units Side door Multi osienpesukone Cleaning process ACV DC unit Multi osienpesukone Multi osienpesukone Multi osienpesukone Multi ACV-Multi cleaning machine ACV-2.5-C12-LD Open door

Monivaihe ACV mittakuva

 

Maskintyp 2-steg: tvättning och sköljning 3-steg: tvättning och 2 x sköljning
Modell ACV 1.3-2 ACV 1.7-2 ACV 2.0-2
ACV 2.5-2
ACV 2.9-2
ACV 1.3-3
ACV 1.7-3
ACV 2.0-3
ACV 2.5-3
ACV 2.9-3
Bredd A mm 2800 3200 3500 4000 4340 2800 3200 3500 4000 5150
Djup B mm 1690 1990 2290 2790 3290 1690 1990 2290 2790 3290
Djup B1 mm 1170 1470 1770 2270 2770 1170 1470 1770 2270 2770
Höjd C mm 2415 2415 2415 2415 2550 2415 2415 2415 2415 2550
Höjd C1 mm 910 910 910 910 1080 910 910 910 910 1080
Höjd C2* mm 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900
Höjd C3 mm 3390 3390 3390 3390 3650 3390 3390 3390 3390 3650
Tvättvagnens längd x bredd mm 1000 1300 1600 2000 2400 1000 1300 1600 2000 2400
Komponent max längd x bredd mm 1000 1300 1600 2000 2400 1000 1300 1600 2000 2400
Komponent max höjd mm 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900
Komponent max diameter mm 1100 1500 1800 2300 2700 1100 1500 1800 2300 2700
Tvättvagnens belastningskapacitet kg** 1000 1000 1000 2000 4000 1000 1000 1000 2000 4000

Maskindimensionerna kan även skräddarsys – kontakta oss så pratar vi om dina behov!

* C2 finns även i innerhöjd 1200, 1500, 1800 och 2100mm
** Större lastkapacitet tillgänglig, fråga mer från vår försäljning

Tilläggsutrustning

Aqua Clean Multi kan utrustas med flera fördelaktiga tillval.
Accessories 2017 (pdf)

TILLVAL BESKRIVNING FÖRDELAR
Oljeavskiljare OS-AC Avskiljer olja från tvättvätskan med en roterande skiva Förlänger tvättvätskans användningstid
Oljeseparator OS Avskiljer effektivt olja från tvättvätskan. Den renade vätskan returneras till tvättanken Förlänger mångfaldigt tvättvätskans användningstid
Lastplattform LP På- och avlastningsplats för tvättvagn och kan användas för alla maskinstorlekar Ergonomisk hantering av komponenterna
Transportvagn LT Alternativ till LP. Används för transport av komponenter mellan arbetsplats och tvätt. Avsedd för storlekar AC-1.3LD och AC-1.7LD Ergonomisk hantering av komponenterna
Driven tvättvagn MC Maskinell drivning av tvättvagn, används för stora vikter och automation Ergonomisk hantering av komponenterna
Manuell T-bana TC Möjligggör transport av tvättvagnar sidleds Ökad maskinkapacitet
Transportörsystem TR Används för genomgående maskin med extra dörr (LD2, se nedan). Transport av palett/korg från pålastning till maskinen och till avlastning. Ökad maskinkapacitet
Cirkulationsfilter CR Avskiljer effektivt fasta partiklar från tvättvätskan och returnerar renad vätska till tanken. Förhindrar sedimentering av partiklar i tanken. Förbättrar tvättresultatet och förlänger tvättvätskans användningstid
Finfilter FF Fullflödesfiltrering av vätskan som spolas på komponenterna Förbättrar tvättresultatet
Automatisk påfyllning AT Styr vätskenivån i tanken, fyller automatiskt vatten till tanken Vätskenivån hålls på rätt nivå
Doseringssystem DU Doserar vald mängd tvättmedel vid påfyllning av tank Säkerställer tvättkvaliteten
Ångfläkt AF Evakuerar ånga från kabinen efter tvättning Hindrar ånga från att komma ut i verkstaden
Kondensavskiljare FX Evakuerar ånga från kabinen efter tvättning och returnerar den torkade luften till verkstaden och den avskilda vätskan till tvätttanken Enkel installation utan kanalsystem, reducverar energi
Motordriven spolbåge MD Roterar spolsystemet med konstant hastighet Förbättrar tvättkvaliteten
Brytlist TI Brytlisten stoppar dörrens rörelse vid fysisk kontakt Ökad säkerhet
Extra dörr LD2 Tvätten förses med två dörrar, vilket möjliggör transport genom tvätten alt. på- och avlastning vid vardera dörren Ökad maskinkapacitet
Spolpistol SL En spolpistol avsedd för manuell tvättning av svåråtkomliga ytor Flexibel rengöring, ersätter behov av tvättfixturer
Förhöjd tvättkabin Högre tvättkabin, se C2-höjd i ritningen Ökad maskinkapacitet
Tryckluftsavblåslning TBV Roterande luftdysor blåser het tryckluft på komponenterna, torkar komponenterna snabbare Ökad produktivitet
Integrerad torkning DO Torkar komponenterna med en fläkt- och värmeenhet Ökad produktivitet
Vätskepartikel separator JPL Separerar fasta partiklar från vätskan, vilken pumpas genom separatorn och filtreras innan den returneras till tanken Ökad tvättkvalitet
Copyright © 2024 Aqua Clean LTD
Försäljning Service